نمایشگاه

نمایشگاه

14

مه 2016 شانگهای Everbright نمایشگاه XRL بلبرینگ

16

مه 2016 شانگهای Everbright نمایشگاه XRL بلبرینگ

13

سپتامبر 2016 بلبرینگ Shanghai World Expo XRL

10

سپتامبر 2016 بلبرینگ Shanghai World Expo XRL

11

2016 تحمل نمایشگاه کانتون پاییز XRL

15

سپتامبر 2017 بلبرینگ Shanghai World Expo XRL

17

بلبرینگ 2018 Shanghai World Expo

12

بلبرینگ 2018 Shanghai World Expo XRL