آستین های خروج

  • Withdrawal Sleeves

    آستین های خروج

    sle آستین برداشت یک مجله استوانه ای است
    ● برای شفت های نوری و پله ای استفاده می شود.
    sle آستین جدا شونده را فقط می توان برای شفت پله استفاده کرد.